Raporty giełdowe EBI

Zawarcie znaczącej umowy

typ raportu Raport bieżący
numer 9/2012
data dodania 2012-04-27 13:07:54

 

Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że jako członek konsorcjum otrzymał podpisane umowy na wykonanie robót na zadaniach:
Prace związane z przyłączeniem odbiorców na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, zlecane w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zakres zlecenia obejmuje w szczególności: opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i decyzji udzielających pozwolenia na budowę oraz realizację robót budowlano-montażowych i wypłatę wszelkich odszkodowań wynikających z wykonania tych robót, na następujących obszarach:

Zadanie nr 7 Rejon Dystrybucji Trzebinia-Siersza (gminy: Chrzanów, Libiąż, Jaworzno).
Szacunkowa łączna wartość zleceń wynosi: 1 395 000,00 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto plus należny podatek VAT

Zadanie nr 8 Rejon Dystrybucji Trzebinia-Siersza (gminy: Olkusz, Trzyciąż, Przeginia, Łazy).
Szacunkowa łączna wartość zleceń wynosi: 1 380 000,00 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto plus należny podatek VAT

Zadanie nr 9 Rejon Dystrybucji Trzebinia-Siersza (gminy: Wolbrom, Klucze ,Bukowno, Bolesław ,Charsznica, Gołcza).
Szacunkowa łączna wartość zleceń wynosi: 1 395 000,00 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto plus należny podatek VAT

Zadanie nr 10 Rejon Dystrybucji Zawiercie.
Szacunkowa łączna wartość zleceń wynosi: 2 320 000,00 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) netto plus należny podatek VAT


Powyższa realizacja zadań wykonywana będzie wspólnie w ramach zawartego konsorcjum pomiędzy EKOBOX S.A., a KASJE Sp. z o.o. Zamawiającym jest TAURON DYSRYBUCJA spółka akcyjna w Krakowie działająca przez Oddział: TAURON spółka akcyjna oddział w Będzinie.


Wybrane istotne warunki umowy charakterystyczne dla tej umowy.

Wykonawca udziela 3-letniej gwarancji jakości wykonanego przedmiotu umowy, licząc od daty pozytywnego protokołu z odbioru technicznego przyłącza. Na ten sam okres Wykonawca udziela gwarancji jakości zainstalowanych urządzeń i wbudowanych materiałów, przy czym podlegać ona będzie wydłużeniu powyżej tego okresu, o ile gwarantują to producenci.

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych płaconych przez Wykonawcę:
1) za zwłokę wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki,
2) za opóźnienie lub zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

Kary umowne, o których mowa powyżej są obliczane od wysokości wskazanego w zleceniu wynagrodzenia za wykonanie prac związanych z danym przyłączem.

Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

a) W stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postepowanie naprawcze lub zostanie zgłoszony do sądu wniosek o likwidację,

b) Wykonawca w nienależyty sposób wywiązuje się z umowy, w szczególności nie zgłasza się po odbiór zleceń w wyznaczonych terminach lub nie przekazuje informacji o postępie prac. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy po trzykrotnym zaistnieniu takiej sytuacji,

c) Wykonawca naraża Zamawiającego na szkodę, w szczególności zatrudnia pracowników Zamawiającego lub wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego pisemnej zgody.

d) Wykonawca uzyskał co najmniej 2 negatywne oceny realizacji zleceń,

e) Wykonawca nie realizuje zleceń w terminie, przy czym w przypadku nie wykonania w terminie 10% zleconych robót, do Wykonawcy zostanie wysłane ostrzeżenie, natomiast w przypadku opóźnienia 20% ilości zleconych robót, Zamawiający będzie mógł rozwiązać z Wykonawcą umowę, a w konsekwencji może zostać wykluczony z następnych przetargów organizowanych przez Zamawiającego.

f) Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu również po wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad, nieprawidłowości lub niezwłocznego dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu i po bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu terminu.

W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z pkt. b-f Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 10% szacowanej wartości.

Niezależnie od kar umownych, strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Suchański - Prezes Zarządu
 

O Nas

Jesteśmy polską firmą inżynieryjną działającą w branży elektrycznej, energetycznej i telekomunikacyjnej. slub_dolnybox.jpg

Czym się zajmujemy?

Świadczymy szeroki zakres usług związanych z projektowaniem, realizacją inwestycji, doradztwem technicznym ...

ekobox

Praca

Posiadasz wykształcenie i doświadczenie w branży elektrycznej, prześlij nam swoją aplikację.

praca.jpg

Dane kontaktowe

EKOBOX S.A.

Adres głównej siedziby firmy:

Wiśniówka 75 gm. Masłów

26-050 Zagnańsk


tel. +48 516-034-000

tel. +48 41 361-97-13

fax. +48 41 361-97-14

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Współrzędne w systemie GPS:

N 50,93617°     E 20,64597°

N 50° 56' 10"    E 20° 40' 34"