Raporty giełdowe EBI

Zawarcie znaczących umów

numer 7/2014
data dodania 2014-02-18 16:54:36

 


Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że otrzymał 6 dalszych podpisanych umów ramowych na sukcesywne wykonanie przyłączy kablowych na terenie działania PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna- Oddział Warszawa.
Stronami umów są:

Zamawiającym: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa z siedzibą w Warszawie
Wykonawcą: EKOBOX S.A.

1) RE Wyszków (obszar19)
Łączna kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 1 000 000 zł. Przy czym szacunkowa wartość podpisanej umowy z EKOBOX S.A. wynosi 200 000zł, kwota ta może być obniżana lub podwyższana w zależności od zleceń uszczegółowiających,

2) RE Wyszków (obszar20)
Łączna kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 1 000 000 zł. Przy czym szacunkowa wartość podpisanej umowy z EKOBOX S.A. wynosi 250 000zł, kwota ta może być obniżana lub podwyższana w zależności od zleceń uszczegółowiających,

3) RE Wyszków (obszar21)
Łączna kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 1 000 000 zł. Przy czym szacunkowa wartość podpisanej umowy z EKOBOX S.A. wynosi 200 000zł, kwota ta może być obniżana lub podwyższana w zależności od zleceń uszczegółowiających,

4) RE Wyszków (obszar30)
Łączna kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 2 000 000 zł. Przy czym szacunkowa wartość podpisanej umowy z EKOBOX S.A. wynosi 400 000zł, kwota ta może być obniżana lub podwyższana w zależności od zleceń uszczegółowiających,

5) RE Wyszków (obszar31)
Łączna kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 2 000 000 zł. Przy czym szacunkowa wartość podpisanej umowy z EKOBOX S.A. wynosi 500 000zł, kwota ta może być obniżana lub podwyższana w zależności od zleceń uszczegółowiających,

6) RE Wyszków (obszar32)
Łączna kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 2 000 000 zł. Przy czym szacunkowa wartość podpisanej umowy z EKOBOX S.A. wynosi 400 000zł, kwota ta może być obniżana lub podwyższana w zależności od zleceń uszczegółowiających,

Łączna kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację powyższych 6-ciu zleceń wynosi 9 000 000 zł. Szacunkowa wartość podpisanych umów z EKOBOX S.A. wynosi 1 950 000zł, kwota ta może być obniżana lub podwyższana w zależności od zleceń uszczegółowiających


Wybrane istotne warunki umowy charakterystyczne dla tych umów

Zamawiający w oparciu o "Wykaz standardowych elementów przyłączy i linii" z ofert Wykonawców, z którymi zawarł umowę wyliczy wartość zlecenia i zleci wykonanie robót Wykonawcy oferującemu najniższą cenę na zlecane roboty. Wyliczona wartość zlecenia stanowi wynagrodzenie wykonawcy.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia jest łączna dla wszystkich zawartych umów w danym postępowaniu. Kwota wyczerpuje się poprzez udzielanie zleceń uszczegóławiających, niezależnie od tego, który Wykonawca realizuje poszczególne zlecenia.
Realizacja robót odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zleceń uszczegóławiających przekazywanych od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.. Kwota wyczerpuje się poprzez udzielanie zleceń uszczegóławiających, niezależnie od tego, który Wykonawca realizuje poszczególne zlecenia

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru każdego przyłącza bez uwag.


Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) W razie opóźnienia wykonaniu poszczególnego zlecenia uszczegółowiającego- w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) przysługującego Wykonawcy za wykonanie danego zlecenia uszczegółowiającego, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) przysługującego Wykonawcy za wykonanie danego zlecenia uszczegółowiającego,

2) W razie odstąpienia od realizacji poszczególnego zlecenia uszczegółowiającego w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) przysługującego Wykonawcy za wykonanie danego zlecenia uszczegółowiającego,

3) Za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji lub nie przystąpienia do usunięcia wad lub usterek w terminie, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) przysługującego Wykonawcy za wykonanie danego zlecenia uszczegółowiającego, za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady lub usterki. Wysokość powyższej kary nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) przysługującego Wykonawcy za wykonanie danego zlecenia uszczegółowiającego.
W ocenie Zarządu otrzymane umowy będą miały istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2014 roku.Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Suchański - Prezes Zarządu
 

O Nas

Jesteśmy polską firmą inżynieryjną działającą w branży elektrycznej, energetycznej i telekomunikacyjnej. slub_dolnybox.jpg

Czym się zajmujemy?

Świadczymy szeroki zakres usług związanych z projektowaniem, realizacją inwestycji, doradztwem technicznym ...

ekobox

Praca

Posiadasz wykształcenie i doświadczenie w branży elektrycznej, prześlij nam swoją aplikację.

praca.jpg

Dane kontaktowe

EKOBOX S.A.

Adres głównej siedziby firmy:

Wiśniówka 75 gm. Masłów

26-050 Zagnańsk


tel. +48 516-034-000

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Współrzędne w systemie GPS:

N 50,93617°     E 20,64597°

N 50° 56' 10"    E 20° 40' 34"