Raporty giełdowe EBI

Zawarcie znaczących umów

numer 10/2014
data dodania 2014-03-23 21:40:28

Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że otrzymał 10 podpisanych umów na projektowanie i wykonawstwo Montaż łączników SN sterowalnych zdalnie na terenie działania PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna- Oddział Skarżysko-Kamienna

Stronami umów są:

Zamawiającym: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamienna

Wykonawcą: EKOBOX S.A.

1) Na terenie RE Kielce -etap 1 na kwotę 469 000zł netto,

2) Na terenie RE Skarżysko- Kamienna - etap 1 na kwotę 432 000zł netto,


Wykonawcą: Konsorcjum Kasje Sp. z o.o. i EKOBOX S.A.


3) Na terenie RE Ostrowiec - Świętokrzyski - etap 3 na kwotę 494 000zł netto,

4) Na terenie RE Ostrowiec - Świętokrzyski - etap 5 na kwotę 465 000zł netto,

5) Na terenie RE Ostrowiec - Świętokrzyski - etap 6 na kwotę 312 800zł netto,

6) Na terenie RE Ostrowiec - Świętokrzyski - etap 7 na kwotę 214 900zł netto,

7) Na terenie RE Kozienice - etap 1 na kwotę 309 900zł netto,

8) Na terenie RE Kozienice - etap 2 na kwotę 309 990zł netto,

9) Na terenie RE Kozienice - etap 3 na kwotę 279 900zł netto,

10) Na terenie RE Busko- Zdrój - etap1 na kwotę 432 000zł netto.


Łączna wartość podpisanych 10 - ciu umów wynosi 3 787 480zł netto

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie wszystkich robót budowlanych, będących przedmiotem odbioru.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) W razie opóźnienia wykonania umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) przysługującego Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) ,
2) W razie rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 20% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT)
3) Za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji lub nie przystąpienia do usunięcia wad lub usterek w terminie, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady lub usterki. Wysokość powyższej kary nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT)
W ocenie Zarządu otrzymane umowy mogą mieć istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2014r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Suchański - Prezes Zarządu
 

O Nas

Jesteśmy polską firmą inżynieryjną działającą w branży elektrycznej, energetycznej i telekomunikacyjnej. slub_dolnybox.jpg

Czym się zajmujemy?

Świadczymy szeroki zakres usług związanych z projektowaniem, realizacją inwestycji, doradztwem technicznym ...

ekobox

Praca

Posiadasz wykształcenie i doświadczenie w branży elektrycznej, prześlij nam swoją aplikację.

praca.jpg

Dane kontaktowe

EKOBOX S.A.

Adres głównej siedziby firmy:

Wiśniówka 75 gm. Masłów

26-050 Zagnańsk


tel. +48 516-034-000

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Współrzędne w systemie GPS:

N 50,93617°     E 20,64597°

N 50° 56' 10"    E 20° 40' 34"